برنامه های نصب شده بر حسب کارگاهها

جهت مشاهده نرم افزارهای نصب شده هر یک از کارگاههای دانشگاه بر روی نام کارگاه کلیک نمایید.

۱- کارگاه شماره یک

۲- کارگاه شماره دو

۳- کارگاه شماره سه

۴- کارگاه شماره چهار

۵ - کارگاه شماره پنج