کارگاههای کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با داشتن ۵ کارگاه مجهز که در ساختمان پژوهش واقع شده است، در حال ارائه خدمات به اساتید و دانشجویان در تمامی مقاطع  تحصیلی است.

کارگاه شماره ۱ : ۲۸ دستگاه کامپیوتر

کارگاه شماره ۲ : ۳۸ دستگاه کامپیوتر

کارگاه شماره ۳ : ۴۳ دستگاه کامپیوتر

کارگاه شماره ۴ : ۱۵ دستگاه کامپیوتر

کارگاه شماره ۵ : ۳۴ دستگاه کامپیوتر