کارکنان اداره کل

حمیدرضا عامری

مدرک تحصیلی : دانشجوئی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سمت : کارشناس نرم افزار

عبدالرضا خواجه فینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
سمت : کارشناس نرم افزار

صغری کمالی

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی کامپیوتر
سمت : کارشناس آمار

 

حسین درویشی

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی کامپیوتر
سمت : کارشناس نرم افزار

مهراب سالاری

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی کامپیوتر
سمت : کارشناس نرم افزار

امیررضا حدادزاده

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی کامپیوتر
سمت : کاردان نرم افزار

سعید اسماعیلی

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی کامپیوتر
سمت : کاردان نرم افزار